Ski Resorts in Bulgaria

Ski resorts in

Bulgaria

Bansko
33% 50% 17%
Borovets
13% 32% 55%